گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود مقاله در مورد زمین شناسی

دانلود مقاله در مورد زمین شناسی

زمین شناسی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 15

خلاصه:
استان Shanxi، در مركز چين واقع شده است و يكي از بزرگترين منبع ذغال سنگ مي‌باشد. پنج دورة شكل گيري- ذعال سنگ در استان Shanix وجود دارد:
كربرونيفر اخير(تشكيل Taiyuan)، پرميان اوليه، (تشكيل Shanxi)، ژوراسيك مياني (تشكيل Datony)، دوره سوم Tertiary(تشكيل Taxigon و Quaternary كوارتزي. صدها و يا دهها نمونة ذعال سنگ و نمونة ذعال كك(ذغال نارس) از استان Shanxi، جمع آوري شده بودند و محتوي

(PHTES)20 عناصر رديابي(نشان) خطرناك بالقوه مي باشند (…,CI,Cd,Ba,B,AB) اين نمونه ها، توسط تجزية فعال سازي نوترون ابزاري (سودمند)، طيف سنجي جذب اتمي، طيف بندي جذب اتمي بخار، سرد، طيف سنجي كروماتوگرافي يون و تجزية شيميايي مرطوب، تعيين و مشخص شده بودند. نتايج حاكي از آن است كه ذغال سنگ هاي قهوه اي، در zn, F,cu,Cr,CD غني شده و با

ذغال سنگ هاي قيردار و آنتراسيت، مقايسه شده اند، در صورتيكه ذغال سنگ هاي قيردار، در B و Czو Hg غني شده اند و آنتراسيت در CI، Hg، u و V.A غني شده و با ميانگين فراواني قشري (پوسته اي)، مقايسه شده و اينطور مشخص شده كه ذغال كك(نارس) كوارتزي در AS و MO بطور زيادي غني شده.

ذغال سنگ هاي قهوه اي دورة سوم، در Cd غني شده اند و ذعال سنگ هاي ژوراسيك ميانه، ذعال سنگ هاي بوميان اوليه و ذغال سنگ هاي كربونيفر اخير در Hg، عني شده اند. طبق درجات ذعال سنگ ها. ذغال سنگ هاي قيردار(قيري)، در Hg بطور زيادي غني شده اند. در صورتيكه cd، F و Th. درصد كمي از، غني شدن را نشان ميدهند و آنتراسيت همچنين در Hg بطور زياد غني شده و آنتراسيت كم در Th. تراكم هاي (غلظت) Th, Hg, F,Cd در ذعال سنگ هاي Shanix بيشتر از ميانگين تراكم آنتراسيت در دنيا مي باشد، جهت تطبيق كردن عناصر.

مقايسه كردن ذغال سنگ هاي ايالت متحده و ذغال سنگ هاي Shanix، نشان از تراكم‌هاي بالا از h, Se, pb, Hg, cd داردو بيشتر ذغال سنگ هاي فاصله دامداري ۲۰-۱۱ كيلومتر از مركز شهر شد ۵% به مبلغ پيشنهادي اضافه ميگردد Shanix شامل تراكم هاي كمتري از PHTES. مي باشند.
۱-معرفي آشناسازي
با افزايش يافتن مصرف ذغال سنگ، تأثير رشد كردن بروي محيط (PHTES) عناصر نشانه هاي خطرناك بالقوه، يك نگراني زيادي را ايجاد مي كنند، با اطلاعاتي دربارة تراكم، توزيع و موجوديت مربوط به PHTES در ذغال سنگ. ذغال سنگ شامل شده از عناصري در جدول ]۱[ دوره اي و داده هايي(اطلاعاتي) از PHTES كه خيلي ضروري مي باشند و در بهره برداري ذعال سنگ و ارزيابي محيط، مورد نياز مي باشند.

PECH(2)، عناصر نشانه ها در ذغال سنگ و بقاياي توليد شده از رشد منبع ذغال سنگ در پنج گروه، قرار داده شده اند:(a) مربوط به بزرگترين ها (Se, pb, Mo, Hg, Cd, B, As ، b مربوط به ميانه (متوسط) (Zn, v,Ni, F, cu,Cr)، (c) مربوط به كوچكتر (Sr, Mn, Li, Ge, Co, Ci, Br,Ba) (d) عناصر راديواكتيو (U,Th,Ru,Rq,Po) و (e) مربوط به تراكم هاي نامحسوس در زغال سنگ و بقاياي ذغال سنگ (Ti, Sn, Be, Ag) [2]

Goodazig Swaine (3) پيشنهاد كردند كه، عناصر، نشانه (رديابي عناصر) در چهار گروه، در وابستگي محيطي در ذغال سنگ، متمركز شده است. عناصر در گروه (Se, Hg, Cr, Cd, As هستند كه براي خطرناك بودن در بعضي وضعيتها، شناخته شده مي باشند. گروه (Pb, Ni, Mo, Mn, F, Ci,B)1IA و گروه (Zn,V,U,Th,P,Cu, Be)I1B شامل شده اند از Mo, Mn, B كه بايد براي مايعات شستشو دهنده، در نظر گرفته شوند از ضايعات و براي احياء بعد از استخراج از معدن با

ساختارهاي مدوله شده (تغيير داده شده). تصوير ۱٫ (SAED) ديفراكسيون (انكسار) الكترون محيط انتخاب شده را نشان مي دهد، الگوها و تصاوير HRTEM از، ساختارهاي مدوله شدة دو بعدي مربوط به [۱۰۰] منطقه اي در رويتل نقاط (لكه هاي) ديفراكسيون در امتداد مسير b و نقاط ماهواره اي كشيده شده اند و با يك مربع مستطيل متمركز شده در اطراف نقاط ماتريس، تركيب شده اند. زمان و يا دورة طولاني از رويتل در امتداد مسير <011>، يك زمان اعداد صحيح (۱,۲,…,n) و دورة اساسي آن، يعني چگالي (غلظت) مربوط به نقاط ماهواره اي سه ساعت است و مربوط به نقاط

ماتريس مي باشد و همچنين بردارهاي موجي كه به ترتيب مدوله شده اند، عبارتند از همچنين رتيل (اكسيد تيتان) ساختارهاي مدوله شدة برابر و يا مشترك و يا ساختارهاي عالي در امتداد مسير <011> را با دورة تكراري ( ، تصوير ۲)، نشان مي دهد. در تصاوير HRTEM از منطقة قشري (پوسته اي) [۱۰۰]، (تصوير ۱) از سه واحد (قسمت) اساسي در امتداد [۰۱۱] و مسيرهاي تغيير يافته [۰۱۱]، تركيب شده است و هر واحد تغيير يافته يك تغيير (نوسان) تغيير يافته مربوط به صفحات اتمي منظم را [۰۱۱] نشان مي دهند.

تغييرات موقعيتهاي لاية مدوله شده و نواقص پشته سازي Stacjing. در بعضي از ناحيه ها، اتفاق مي افتاد. [۰۱۱]، يك صفحة انباشته شده بطور متراكم از اتمها در روتيل است و راديوس (شعاع) يوني از ، مشابه است براي و ، بنابراين يك محدودة پيچيده از استخلافهاي جانشيني يوني، موجود مي باشد. ما نتيجه مي‌گيريم كه جايگزيني جزيي (مختصر) از توسط و ، مهمترين عامل است كه موجب تشكيل و يا شكل گيري ساختارهاي مدوله شدة مشترك (برابر) دو بعدي مي شود و انواع جابجا شدگي و چگالي ها و تغييرات در مكان اشغال شده و درجة مرتب سازي (ترتيب) اتمهاي اكسيژن ، متفاوت هستند .

ايزومورفيسم (همريختي) خيلي پيچيده مي باشد و گرايش به تشكيل يك رديف (سري) بزرگ از مواد معدني تيتانيوم (Ti) و يا (گونه هايي) مانند بروكيت ، اكتاهدرايت ، اكسيد آهن و تيتانيوم ، ، و چيزهاي ديگر ، دارد . ساختار پوسته اي رتيل و چهار زاويه اي مي باشد ، ، اتمهاي اكسيژن ، بطور نزديكي با اتمهاي تيتانيوم قرار گرفته (انباشته شده اند و فضاي هشت وجه بين آنها و همچنين مركز آنها از صفحات هشت وجهي شكل گرفته و توسط اتمهاي تيتانيوم ، اشغال شده ، ساختار

پوسته اي بر اساس هشت وجهي ، افزايش يافته است . اين هشت وجهي هاي در امتداد دو لبه (حاشيه)، ارتباط و اتصال دارند و براي فرم (شكل) زنجيره اي در امتداد مسير C ، در راس هاي اشتراكي مربوط به هشت وجهي در زنجيره هاي متصل كننده ، با يكديگر ، تماس دارند جهت ساختن يك ساختار پوسته اي ثابت (خيلي با ثبات) .پرداخت هزینه و دریافت فایل

توجه: فروش محدود و اختصاصی این فایل فقط به 1 مشتری فروخته می شد که با رسیدن تعداد خریداران به 1 نفر فروش این محصول متوقف شده است.

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Shanxi_382755_9012.zip25.6k

دانلود تحقیق زمین شناسی

دانلود تحقیق زمین شناسی زمین شناسی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 22 ايستگاه اول: همان طور كه بر روي نقشه زمين‌شناسي مشخص است از بزرگراه كرج قزوين به طرف طالقان حركت مي‌كنيم. حوضه آبخيززيان بعد از روستاي زياران در كنار آب زياران كه از آن براي آبياري دشت قزوين و كرج استفاده مي‌شود. بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس 50000/1 ديده مي‌شود ( به اين معنا هر يك  سانتيمتر روي نقشه برابر با 50000 سانت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 3,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله گفت و گو با يك زلزله شناس وآمادگی دربرابرآن

دانلود مقاله گفت و گو با يك زلزله شناس وآمادگی دربرابرآن مقدمه«سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست کز خوندل و دیده برآن رنگی نیست» (ابوالسعید ابوالخیر) ایران سرزمین همیشة زلرله‌هاست.هر گوشه‌ای از این سرزمین داغدارهای فراوان و مکرر از این مصیبت عظیم است. دیروز خراسان، امروز گیلان، فردا آذربایجان، روز دیگر فارس و کرمان و بار دیگر خراسان و … شهرهای بسیاری چون لار، طبس، فیروزآباد، بیرجند، رودبار، اردبیل، گلبافت… را می‌شناسیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله ارزيابي بر اساس عملكرد و تعمير ساختمان هاي آسيب ديده از زلزله

دانلود مقاله ارزيابي بر اساس عملكرد و تعمير ساختمان هاي آسيب ديده از زلزله چكيده:اين مقاله گزارشي است از آخرين تحقيقات انجام شده توسط شوراي تكنولوژي كاربردي (ATC) وابسته به آژانس فدرال مديريت بحران (FEMA) براي توسعه يك روند ارزيابي كمي است و نقصان هايي كه از خرابي سازه اي بر اثر وقوع زلزله ناشي مي شود. اين كار با مقايسه عملكرد مورد انتظار از يك ساختمان آسيب ديده كه در معرض زلزله هاي آينده قرار مي گيرد با عملكرد مورد انظتار براي يك ساختمان غير آسيب ديده انجام مي شود.جابجا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها

دانلود مقاله تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها شدت زلزله قديمي ترين ويژگي مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به كارهاي بشري در سطح گروهي و واكنش انسان نسبت به تكانهاي زمين لرزه است . از آنجائي كه ارزيابي هاي شدت زلزله به ابزارهاي خاص وابسته نيست ، بلكه يك شاهد واقعي از تاثيرات در ناحيه زلزله خيز است شدت هاي زلزله مي تواند تعيين و مشخص گردد به اين طريق ثبت تاريخي تبديل به مهمترين موضوع در تعيي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 3,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه

دانلود مقاله بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه چكيده: در بررسي هاي اخير، كارايي وسايلMC براي تعديل پاسخ زلزله أي از لحاظ تجربي و تحليلي شده داده شده است. بررسي هاي قبلي بررسي كاربرد يك دامپر MR واحد براي كنترل يك ساختمان چند طبقه متمركز گرديد. يك الگوريتم كنترل بهينه شده توسط تراشه بر اساس بازخورد شتاب براي استفاده با دامپر MR توسعه يافت. بررسي هاي تحليلي، اين روش را به حالتي توسعه داد كه در آن دامپرهاي مختلفي بكار برده مي شوند. كانون اين بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف