گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

تحقیق بررسی انواع خطوط (علاوه اورا طبعي)خط های خوشنویسی

تحقیق بررسی انواع خطوط (علاوه اورا طبعي)خط های خوشنویسی

فرمت فايل : ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 96

 

فهرست مطالب :
ابو حنيفه زوزني    3
اظهر تبريزي    4
بايسنقر ميرزا    4
دوست محمد هراتي    7
زينب شهده    8
سلطان علي مشهدي    8
سليم نيشابوري    11
سلطان علي قائيني    12
سوابق خطوط    13
خط معقلي:    13
خط محقق :    14
اساتيد خط محقق :    14
خط ريحان :    15
اساتيد خط ريحان :    15
خط ثلث ريحاني :    16
استادان اين خط :    16
خط نسخ :    16
استادان اين خط :    16
خط توقيع :    17
استادان اين خط :    17
خط رقاع :    18
استادان اين خط :    18
شيوه خط ثلث ياقوتي :    18
خط تعليق :    19
خط نستعليق :    20
قلم غبار :    22
قلم توامان :    22
قلم گلزار :    23
خط شكسته:    23
خط كوفي و نبطي وعبراني و سرياني    24
حيره- كوفه و ادوار تاريخي ملوك وكتابت او    27
كتاب و استقرار خط كوفي در مكه    30
ظهور اعراب و اعجام در خط كوفي    31
مشاكل اعراب نزد عربها و غير عربها    34
آغاز بسر گذشت خوش نويسان از صدر اسلام    36
زمان خلفاي راشدين    36
خوش نويسان زمان بني اميه    39
سر گذشت ابن مقله    41
حرف  آوانويسي   قدر عددي   شكل تنها   شكل آغازين   شكل مياني   شكل انجامين    43
كنث كرگ((يزدان شناسي))    44
شيوه هاي خوشنويسي1    44
الف ((شاخدار))    49
 

 

چکیده:

علاوه اورا طبعي نقاد بود, كه اشعار نيكو مي سرود چنانچه در وصف جنگ امير تيمور ميآورد:
آنرمان كز گرد ميدان, چشم گردان, گشت كور
                                  وآنزمان كز بانگ اسبان, گوش گيتي, گشت كر
آسمان افكند بر دوش, از شفق, خونين كفن
                                  آفتاب انداخت برآب, از فلك, زرين سپر
آستين افشان علم, در رقص, برآواي كوس
                                 پاي كوبان از تزلزل, همچو اسبان, كوه ودر 
صفدراني در مان نيزه ها, جولان كنان
                                چون ز اطراف نيستان, روز كين, شيران نر
جز سپر نقشي, نميگرديد, آندم, در خيال
                                جز سنان چيزي نمي كرد, آنزمان, بردل گذر
از بهار فتح دولت, لاله زاري گشت, دشت
                                گرد ابر, كوس رعدو تير برق و, خون مطر
أفتاب عالم افروزي, كه در يكدم, چه صبح
                                لشكري مانند انجم, كردي ا زعالم بدر
باد رحمت بر دليراني, كه پيش تيغ و تير
                               در پيت جانها سپر, كردند و تنها بي سپر
فوت امير بدر الدين در ابتداي سال800 در تبريز واقع و در همانجا مدفون گشت.
ابو حنيفه زوزني
ابوحنيفه عبدرالرحمان بن حسن زوزني ا زمشاهير محدثين ومعاريف خوشنويسان بود و گوي مسابقت را در اغلب علوم وفنون از همعصران مير بود, مخصوصاً در سرعت و خوشي خط نسخ يدوبيضا داشت, وبيشتر صاحبان حسن خط را در بوته استغراب و استعجاب ميگذاشت چنانچه چهارصد قرأن در اوقات حيات خويش نگاشت كه اجرت هريكرا پنجاه دينار(دويست  و پنجاه تومان حال ايران )بگرفت تا عاقبت در سنه چهارصدو پنجاه وپنج در مسافرت مكه وفات يافت.
اظهر تبريزي
مولانا اظهر تبريزي ملقب باستاد استادان از افاضل زمان و اجله صاحب كمالان بود, ودر خدمت حكيم جعفر مدتها باكتاب علوم و فضايل پرداخته, ودر تعليم خط ودرس مشق خودرا فارغ نساخت أنگاه از تبريز بطرف خراسان و هرات وكرمان و اصفهان شتافت, ودر اصفهان رحل اقامت افكند. ودر اكمال خط رنجها برد, تا يكي از اساتذه زمان ليكن متأسفانه تيشه بيداد روزگار نخل جوانيش را در أغاز شباب قلم نمود و زود درگذشت ودر قبرستان تخت فولاد اصفهان مدفون گشت.
بايسنقر ميرزا
سلطان بايسنقر ميرزا ابن شاهرخ ميرزا ابن امير تيمور گوركاني جامع فضايل و كمالات گوناگون, وحاوي خصائل وأيات فنون متنوعه مي بود, وكمتر شاهزاده ئي بدين پايه هنرمند وهنرپرور درطبقه شاهزادگان گوركاني ديده شده, چنانجه صاحب تاريخ حبيب السير ميأورد, باوجود حشمت و جلال دستگاه سلطنتي واشتغال بامور مملكتي و حكمراني هيچگاه در تعظيم و تجليل اصحاب فضل و كمال , اهمال نميفرمود, وأنان را بنوازشات اميرانه و اشفاقات ملوكانه بهره ور مي نمود, و همواره درگاهش مأمن پير وبرنا, و حريمش مهبط علماوفضلا بود. و سلطان بايسنقر ميرزا باغلب كمالات و فنون وجودش أراسته, واز بيشتر رذايل پيراسته بود. در خطوط متداوله خاصه خط ثلث يگانه زمان و نابغه دوران بود چنانچه مي گويند چهار تن اركان اربعه كاخ خطوط بوده اند نخست بايسنقر ميرزا گوركاني, در حسن خط ثلث دوم مير عماد حسني قزويني در خط نستعليق سوم مير احمد نيريزي در خط نسخ چهارم درويش عبدالمجيد طالقاني در حسن خط شكسته, كه شرح حال هريك ا زاين چهار تن در اين كتاب نگارش يافته بالجمله دولت شاه سمرقندي صاحب تذكرهَ الشعرا ميأورد كه در كتابخانه بايسنقر ميرزا هميشه چهل نفر از خوشنويسان نامي موجود بودند, واشتغال باستنساخ و استكتاب كتب مي نمودند. علاوه جمعي ازفحول نقاشان, ورسامان , ومذهب كاران, و صحافان براي تذهيب و نقاشي و جدول كشي و جلد كتب نمودن حاضر در خدمت بودند! و همگي از خوان احسان اونواله مير بودند, صاحب خط وخطاطان ميأورد, در هيچيك از كتابخانه هاي استانبل نيست كه يك كتاب بلكه چندبن قرأن وچندين جلد كتاب كه درعهد وعصر سلطان بايسنقر ميرزا نگاشته شده موجود نباشد.
چنانچه در كتابخانه- يكي جوامع كتابخانه ترجمه كتاب (فرج بعدالشده)وكتاب(نزههَ الارواح حسيني)موجود است كه در كمال نفاست و قشنگي در عهد بايسنقر ميرزا نگاشته شده: و ازجمله كمالات يك يشعر بوده كهدر نهايت متانت مي سروده چنانچه گويد:
گداي كوي او شئد بايسنقر                  گداي كوي خوبان پادشاه است
ويك از شعرا در حقش گويد: 
نبودي چه شد سلطان بايسنقر              بعقل و عدل واحسان وتهور
وعلي الجمله سلطان بايسنقر ميرزا در عنفوان جواني وأغاز عيش وكامراني درگذشت, بواسطه أنكه اغلب شبها بأساميدن شراب ارغواني, و معاشرت باشاهدان شيرين لب اوقات ميگذرانيد, تامزاجش از حد اعتدال منحرف گشت, ودر هفتم جمادي الاول سنه هشتصدوسي وهفت درگذشت ودر مشهد رضوي در مسجد گوهرشاد مدفون گشت. يكي از شعراي معاصرينش أورده(سلطان سعيد باسنقر سحر گفتاكه بگوباهل عالم خبرم)(من رفتم وتاريخ وفاتم اين است- بادابجهان دراز عمرپدرم) وعمرش سي وهفت سال بودكه وفات كرد, وپدرش شاهرخ ميرزادر قيد حيات بود, وشاهرخ را هفت پسر بود, كه هريك برازندهً تخت وتاج وفرازندهً رايت باج وخراج بودند, نخست ميرزا الغ بيك حكمران سمرقند, كه در أسمان كمال بدري تابان بود, وزيج الغ بيكي تاكنون بنام او مشهور است وخود در رياضيات عالي گرانمايه بود, چنانچه شاعري در حقش گويد: 
چون الغ بيكي بعلم هندسه                 يافت نتوان د رهزاران مدرسه
دوم ميرزا ابراهيم كه شرح حالش نگاشته شد, ودر حيات پدر درگذشت سوم سلطان ميرزاكه اونيز درزندگي پدر فوت شد, چهارم سلطان بايسنقر ميرزا كه در حيات پدر درگذشت, پنجم سيورغتمش كه او نيزدر حيات پدرش شاهرخ وفات كرد, ششم ميرزا محمد جوكي هفتم باردي جان وازاين هفت تن الغ بيك وبايسنقر وابراهيم ميرزا يا ميرزاابراهيم در كمال وفضايل بي نظير بودند.
دوست محمد هراتي
دوست محمد هراتي مجموعه كمالات وفضايل بود. ودر نوشتن خط نستعليق هنرمندي مي نمود تادر درگاه شاه طهماسب صفوي راه يافت واز اشفاقات خسروانه أن پادشاه هنرپرور بهره مند گشت شاه طهماسب اورا فرمان داد, تاقرأني بخط نستعليق در كمال زيبايي بنگاشت و اورا بجداول و نقوش بياراست شاه طهماسب چون هنرمندي اورابدين جايزه خوبي باوبخشيد و همواره بملازمت پادشاه, وبابار يافتگان أن درگاه ايام بسر ميرسانيد تادر گذشت.
زينب شهده
زني بود بحليه كمالات گوناگون أراسته ودختر احمد مفرج ابزي ابيوردي خراساني بود, كه در فضايل و حسن خط از مردان گوي سبقت ميبرد. علاوه در حلاوت بيان وفصاحت لسان وحاضر جوابي پايه اعلا داشت و قطعات ومرقعات نيكو مي نگاشت تا عاقبت درعمر هشتاد سالگي درسنه پانصدو هفتادو چهار درگذشت واوست معلمه ياقوت مستعصمي كه اشاره بدو شد.
سلطان علي مشهدي
 
سلطان علي مشهدي معروف به سلطان الخطاطين بود. ودرگاه جواني حسن صورت ونيكوئي طلعتش پنجه بچهرهً أفتاب زدي در أنوفت مولانا اظهر هروي كه سراپا كمال صرف ومجسمه ورع وتقوي بود, ودر مشهد اقامت مي نمود روي توجه باو كرد وبنظر پدرانه در اونگريست و اورا به تعليم وتعلم واداشت ودر تربيت او جهد كافي مبذول نموده چيزي د رحقش فرو نگذاشت تابزماني چند فارغ التحصيل گشت و در فنون لغات عرب ورموز مصطلحات ادب متبحر گرديد. أنگاه مولانا اظهر اورا به تحصيل حسن خط واداشت ودايمأ باو ازراه نصيحت وموعظت اين شعر را ميخواند:
در مشق كوتاهي مكن پيوسته اي سلطانعلي
                                     درروز كن مشق خفي, درشام كن مشق جلي
طولي نكشيد كه سلطان علي حسن خطش شهرهً أفاق, ودر خوشنويسي طاق گرديد وصيت كمالات عاليه وستودگي اخلاق وعلو علوم متنوعه او بگوش عالي تاداني رسيد ودرمحضر پادشاه معارفخواه سلطان حسين ميرزاي بايقرا(872-911)و وزير معالي تخميرش امير علي شيرنوائي راه يافت ومورد اشفاقات شاهانه و اكرامات اميرانه گشت وهمه روزه هنري تازه ا زنگاشتن مرقعات و پرداختن قطعات و تذهيب كاري نفيسه و رسامي برجسته و غيره مي نمود كه صناديدحضرت وامراي دولت و اركان سلطنت گوركانيه خورسند مي گشت.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
adabiat-project_422070_1268.zip56.4k

دانلود مقاله عشق در ادبيات

دانلود مقاله عشق در ادبيات فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 23   فهرست مطالب: عشق در ادبياتريشه‌شناسي نگاهي به فردوسي بر‌آيند ريشه ي فارسي واژه ي عشقاز نظر ادبيات  "عشق، بهانه اي براي زيستن"عشق چيست؟عشق حقيقي و مجازي-    باب پنجم گلسان سعدي حکاياتي در باب عشق و جوانيمنابع     عشق در ادبياتواژه‌ي "عشق"، که در فارسي "اِشق" تلفظ مي‌شود، در ادبيات فارسي و عرفان ايرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 3,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله عرفان

دانلود مقاله عرفان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 22   عرفان تصوف و عرفان يک مفهوم کلي و عام است که بر مصاديق گوناگوني اطلاق شده است. بنا براين در تعريف عرفان و همچنين در رد و قبول آن نبايد از خصوصيات مصاديق غفلت کرده و مبناي کار را اين مفهوم کلي و عام قرار داد. تعاريف عرفا نيز از عرفان متعدد است. زيرا عرفا در تعريف عرفان و مسائل مربوط به آن همانند توحيد،فنا،عشق ومحبت،فقر، اخلاص و رضا، در مواردي موقعيت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم و شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم

دانلود مقاله در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم و شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 13   چکیده: وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم شعر فارسي در اين دوره با شدتي بيش از پيش از بدبيني و ناخشنودي از اوضاع روزگار و ناپايداري جهان و دعوت خلق به ترك دنيا و زهد و نظاير اين افكار مشحونست. علت آن هم آشكار مي‏باشد و آن وضع سخت و دشواريست كه با حمله مغول آغاز شده و با جور و ظلم عمال دوره آنان و با خونريزيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله روش تحقيق

دانلود مقاله روش تحقيق فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 67 فهرست مطالب : روش تحقيق موضوعات از نظر سطح وسعت به 3دستة : تبديل مسئلة ذهني به موضوع تحقيق : انواع تحقيق : 1) تحقيق پيمايشي survey research : 2) تحقيق ميداني field research : 3) تحقيق آزمايشي Experimental research : متغيير Variable : مراحل تحقيق : نقش شيوة آزمايشي فرق فرضيه با پيش فرق : ورود تحقيق در علوم : رويكرد پوزيتيويست روش قياسي deduc ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,000 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق داستان انبار

دانلود تحقیق داستان انبار فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 8 چکیده: هدف بعدي: انباراجاره كردن اولين كارمند انبار براي كمك در ارسال كالاها به نظر مي رسيد كه مقدار كمي نرم و صاف كننده پيش رفت. من عاشق كار كردن در انبار بودم . اين منطقه اي بود كه شما مي توانستيد  واقعا يك حس واقعي از پيشرفت و انجام را دريك مقدار كوتاه از زمان به دست آوريد.وقتي شما يك چندين ساعت را براي برداشت و بستن سفارشات صرف مي كرديد ،يك تپه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله خلاقيت و واژه پردازي در شعر

دانلود مقاله خلاقيت و واژه پردازي در شعر فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 26 چکیده:  درباب خلاقيت و واژه پردازي در شعر:متن زير بخش هاي چهارده و پانزده (Biograehia literania) كالريج را تشكيل مي دهد كه در سال 1817 چاپ شد. اين بخش ها در مقايسه با قسمت هاي ديگري كه مي شد انتخاب كرد ثانيا نسبتا كامل تري از قدرت كالريج به عنوان يك منتقد بر خواننده مي گذارد.حقيقت اين است كه كالريج در مقام فخيم و شعر والا مرتبه كاملا گم شده است . او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله پهلوان شاهنامه

دانلود مقاله پهلوان شاهنامه فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 59 فهرست مطالب: مقدمه پهلوانان و خاندانها   نهاد پهلوانی   پهلوان و زندگی عمومی   دوستی و دشمنی   عشق و مرگ   سرنوشت و نظم عمومی   منابع و مأخذ   مقدمه: عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله در مورد بررسی شعر نو ( نیمایی)

دانلود مقاله در مورد بررسی شعر نو ( نیمایی) فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 27   بررسي شعر نو( نيمايي) فهرست موضوع: عنوان زبان شعر نو( نيمايي) گذري بر ابهام در شعر نو ويژگي ها و سويه هاي مدرن نوآوري نحوي در شعر نو داستان پردازي اشعار شعر نو زبان شعر نو( نيمايي) پيدات زبان گفتار و زبان شعر دراجزاء با يکديگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ي بيان« واژه» عنصر اساسي و بنيادين است. اصولاً زبان از ترکيب و هم نشيني واژگان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,500 تومان 5% تخفیف