دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود مقاله فعل معتل و قواعد عربی

دانلود مقاله فعل معتل و قواعد عربی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 94

 

فعل معتل و قواعد عربی

به فعلي كه در ريشة آن حرف علّه (و، ي، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» مي‌گويند.
مانند:«وعد، يسر، قول، بيع، دعو، رمي و …»
انواع فعل معتل
از اين جهت كه حرف عله چندمين حرف ريشه باشد فعل معتل، به سه دسته تقسيم مي شود: مثال، اجوف، ناقص

۱-معتل مثال: فعلي است كه اولين حرف ريشة آن، حرف عله مي باشد.
الف)مثال واوي مانند:وعد(وعده داد)، وصل(رسيد)، ودع(رها كرد، ترك كرد)، وهب(بخشيد)…
ب)مثال يائي مانند يقظ (بيدار شد)، يسر(آسان شد)، يئس(نااميد و مأيوس شد)…
۲معتل اجوف: فعلي است كه دومين حرف ريشة آن، حرف عله مي باشد.
الف)اجوف واوي مانند: قول (گفت)، عود(بازگشت)…
ب)اجوف يائي مانند: بيع(فروخت)، سير(حركت كرد)…
۳-معتل ناقص: فعلي است كه سومين حرف ريشة آن، حرف عله مي باشد.
الف)ناقص واوي مانند: دعو(دعوت كرد، خواند)، تلو (تلاوت كرد)…
ب)ناقص يائي مانند: رمي (پرتاب كرد)، هدي (هدايت كرد)…
وجود حروف عله در ريشة فعل هاي معتل باعث مي شود كه تلفظ بعضي از صيغه ها دشوار يا غير ممكن باشد به همين دليل براي حل اين مشكل تغييراتي در فعل هاي معتل به وجود مي آوريم كه به اين تغييرات «اعلال» مي گويند.
مثلاُ «قول» براي تلفظ راحت تر به «قال» تبديل مي شود و «يرمي» به «يرميُ»، «لم تقول» به «لم تقل».
بنابراين به تغييراتي كه در فعل معتل ايجاد مي شود«اعلال» مي گويند.
انواع اعلال
در فعل معتل سه نوع اعلال (تغيير) بوجود مي آيد:(اعلال به قلب، اعلال به حذف، اعلال به اسكان)
الف)اعلال به قلب:
هرگاه يك حرف عله به حرف علة ديگري تبديل شود به اين نوع تغيير «اعلال به قلب» مي گويند.
مانند: قول قال بيع باع يخشيُ يخشي
ب)اعلال به حذف:
هرگاه حرف عله حذف شود به اين نوع تغيير، «اعلال به حذف» مي گويند.
مانند:يدعوون يدعون لم يقول لم يقل
ج)اعلال به اسكان:
هرگاه حرف علة متحرك، ساكن شود به اين نوع تغيير «اعلال به اسكان» مي گويند.
مانند: يرمي يرمي يقول يقول
سؤال: اعلال فعل هاي معتل بر چه اساسي و با توجه به چه قواعدي انجام مي شود؟
جواب: اگرچه اعلال هريك از سه نوع معتل (مثال، اجوف، ناقص) را بايد جداگانه ياد گرفت اما بعضي از قواعد و اصول اعلال وجود دارد كه تقريباً در اكثر فعل هاي معتل اجرا و رعايت مي شود.
اصول اعلال
۱-معمولاً حرف عله متحركي كه حرف قبلي اش ساكن باشد، حركتش را به حرف قبلي منتقل مي كند(و خودش ساكن مي شود)
مانند: يَبِيْعُ يَبِيْعُ يَقْوُلُ يَقُوْلُ (اعلال به اسكان)
۲-هرگاه دو حرف ساكن كنار هم قرار گيرند به اين حالت «التقاي ساكنين» مي گويند كه بايد اين حالت را از بين برد بنابراين حرف علة ساكن را حذف مي كنيم (براي رفع التقاي ساكنين)
يقولن يقلن يقول لم يقول لم يقل
۳-معمولاً حرف عله متحرك بايد با حركت حرف قبل از خودش تناسب داشته باشد در غير اين صورت بايد به حرف علة متناسب با حركت ماقبل خود، تبديل شود.
تناسب حرف با حركت ماقبلش عبارتست از: فتحه با الف(َ ا)- كسره با ياء(ِ-ي)- ضمه با واو(ُ و)
مانند: قول قال بيع باع
دو تذكر مهم:
۱-صداهاي كشيدة (ا-و-ي) در حقيقت حركتشان ساكن مي باشد (دانستن اين مورد براي تشخيص التقاي ساكنين، ضروري است)
۲-در همة فعل هاي ماضي معتل، تغييرات صيغه هاي ۶ تا ۱۴ دقيقاً همانند هم مي باشد بنابراين اگر در صيغة (۶) ماضي اعلال انجام شود همان اعلال در بقية صيغه ها نيز تا صيغة (۱۴) انجام شود.
اعلال فعل ها (مثال، اجوف، ناقص)
تذكر مهم: همانطوريكه مي دانيد حركت عين الفعل در ريشه هاي مختلف با هم تفاوت دارد و اين تفاوت حركت در چگونگي اعلال ها بسيار مؤثر و مهم است.
معتل مثال: وعد ِ يوعد (وعد-يعد)
وهب َ يوهب (وهب- يهب)
الف-ماضي
معتل مثال در ماضي هيچ اعلالي ندارد و مانند فعل هاي معمولي صرف مي شود.
وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدن / وعدت وعدتما وعدتم وعدت وعدتما وعدتن / وعدت وعدنا
وهب وهبا وهبوا وهبت وهبتا وهبن / وهبت وهبتما وهبتم وهبت وهبتما وهبتن / وهبت وهبنا
ب-مضارع
معتل مثال واوي در مضارع در تمامي صيغه ها حرف عله حذف مي شود(اعلال به حذف)
يوعد يعد يوهب يهب
يعد يعدان يعدون تعد تعدان يعدن / تعد تعدان تعدون تعدين تعدان تعدن / اعد نعد
يهب يهبان يهبون تهب تهبان يهبن / تهب تهبان تهبون تهبين تهبان تهبن/ اهب نهب
الف)شش صيغة امر مخاطب از ريشة (وعد ِ)، (وهب َ) را بنويسيد.
ب)در جملة زير، فعل معتل و نوع آن را مشخص كنيد.
اخذ المعلم الكتاب من التلميذ و سأل منه عن الدرس و وصف التلميذ له الدرس.
ج)با توجه به حركت عين الفعل، مضارع و امر صيغة ۷ (للمخاطب) فعل هاي زير را بنويسيد. (همراه با ترجمة آن ها)
(وصف ِ): (وقف ِ): (وصل ِ): (ودع َ):

اعلال در اجوف
الف-ماضي
در پنج صيغة اول، حرف عله به الف تبديل مي شود (اعلال به قلب)
۱)قولا قال با توجه به اصل تناسب حرف عله با فتحة ماقبل آخر تناسب ندارد
۲)قولا قالا بنابراين بايد تبديل به «ا» شود. (در پنج صيغه)
۳)قولوا قالوا قول قال بيع باع
۴)قولت قالت
۵)قولتا قالتا
از صيغه ۶ تا ۱۴ حرف عله حذف مي شود (اعلال به حذف)
۶)قولن قلن از صيغة ۶ تا ۱۴ نيز ابتدا بخاطر تناسب حرف عله به «ا» تبديل
۷)قولت قلت مي شود ۶)قولن قالن ، ۶)بيعن باعن
۸)قولتما قلتما اما با انجام دادن اين كار التقاي ساكنين پيش مي آيد پس حرف
۹)قولتم قلتم عله ساكن را حذف مي كنيم. قالن قلن، باعن بعن
۱۰)قولت قلت البته براي تعيين حركت اولين حرف در صيغه هاي ۶ تا ۱۴ به
۱۱)قولتما قلتما اين صورت عمل مي كنيم كه اگر حرف عله در اصل «و» باشد
قولتن قلتن حركت ۱۲)حرف اول را ضمه مي دهيم قلن(قول) عدن(عود)
۱۳)قولت قلت و اگر حرف حرف عله در اصل «يـ» باشد حركت حرف اول را
۱۴)قولنا قلنا كسره مي دهيم:بعن(بيع)، سرن(سير)
الف)چهارده صيغة ماضي «بيع» را صرف كنيد.
ب)با توجه به صيغة ضمير، فعل مناسب را در جاي خالي قرار دهيد و جمله را ترجمه كنيد.
هن ………(قال)هن……….(فاز) هن ……….. (سار) هن …………(عاش)
أنا…………(قال) انت………(فاز) أنا…………. (سار) انت …………(عاش)

اجوف
ب-مضارع
– در تمامي چهارده صيغه، حرف عله حركتش را به حرف ما قبل مي دهد اعلال به اسكان
يقول يقول
يقولان يقولان
يقولون يقولون
تقول تقول
تقولان تقولان
۶)يقولن يقولن يقلن
تقول تقول
تقولان تقولان
تقولون تقولون
تقولين تقولين
تقولان تقولان
۱۲)تقولن تقولن تقلن
اقول اقول
نقول نقول
بر اساس اصل اول حرف علة متحرك كه حرف قبلي اش ساكن است،
حركتس به حرف قبل منتقل مي شود و خودش ساكن مي شود
يقول يقول
اجوف يائي نيز در تمامي صيغه ها به همين صورت است.
يبيع يبيع
در دو صيغة «۶ و ۱۲» نيز بعد از اعلال به اسكان حالت التقاي ساكنين
پيش مي آيد. بنابراين براي از بين بردن التقاي ساكنين حرف عله
ساكن حذف مي شود.
۶)يقولن يقولن يقلن
۱۲)تقولن تقولن تقلن
اجوف يائي نيز به همين صورت مي باشد.
۶)يبيعن يبيعن يبيعن
۱۲)تبيعن تبيعن تبعن

نكته: مضارع اجوف در صيغه هاي پنجگانه (۱-۴-۷-۱۳-۱۴) اگر به هر دليلي مجزوم شوند (امر، نهي، لم…) دچار التقاي ساكنين مي شوند به همين دليل حرف عله حذف مي‌شود.
۷-تقول قول قل ۱-يقول لايقول لايقل
۷-تبيع بيع بع ۱۳-ابيع لم ابيع لم ابع


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,990 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
adabiat-arabi_422104_2576.zip58.3k

دانلود تحقیق غزلـّيات مولوی و باز زائی فرهنگ ايران

دانلود تحقیق غزلـّيات مولوی و باز زائی فرهنگ ايران فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 74   چکیده: غزلـّيات ِ مولوي وباز زائي فرهنگ ايران جـان ِ جـان = بهمن= برهمن بهمن،جان ناپيدا،درهمه جانهاي پيدا چگونه سرودِعشق،« گيتي» ميشود درفرهنگ ايران « بُن کل هستي» ، تبديل به « بينش » ميشود و اين« بُن ُِکل هستي»، درهربينشي،« هست » وسپس،« بينش»، تبديل به « زندگي» مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان 3,705 تومان 5% تخفیف

تحقیق بررسی انواع خطوط (علاوه اورا طبعي)خط های خوشنویسی

تحقیق بررسی انواع خطوط (علاوه اورا طبعي)خط های خوشنویسی فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 146   فهرست مطالب : ابو حنيفه زوزني    3 اظهر تبريزي    4 بايسنقر ميرزا    4 دوست محمد هراتي    7 زينب شهده    8 سلطان علي مشهدي    8 سليم نيشابوري    11 سلطان علي قائيني    12 سوابق خطوط    13 خط معقلي: & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان 5,130 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله عشق در ادبيات

دانلود مقاله عشق در ادبيات فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 23   فهرست مطالب: عشق در ادبياتريشه‌شناسي نگاهي به فردوسي بر‌آيند ريشه ي فارسي واژه ي عشقاز نظر ادبيات  "عشق، بهانه اي براي زيستن"عشق چيست؟عشق حقيقي و مجازي-    باب پنجم گلسان سعدي حکاياتي در باب عشق و جوانيمنابع     عشق در ادبياتواژه‌ي "عشق"، که در فارسي "اِشق" تلفظ مي‌شود، در ادبيات فارسي و عرفان ايرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 2,375 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله عروض فارسی

دانلود مقاله عروض فارسی فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 27   فهرست مطالب:  پيشگفتار بررسي دقيقتر اوزان مشترك تا زمان رودكي وزن شعر عاميانه فارسي   پیشگفتار: عروض فارسي از جهت دقيق وتنوع وتعدد وخوش آهنگي اوزان در ادب جهان بي نظير است عروض است دقيق و منظم و رياضي وار با حدود سيصد وزن گوناگون وسخت زايا ، چندان كه مرتب بر تعداد اوزان آن افزوده مي‌شود . اين است كه ارزش واهميت خاصي دارد واز جهتي س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان 2,660 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله عرفان

دانلود مقاله عرفان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 22   عرفان تصوف و عرفان يک مفهوم کلي و عام است که بر مصاديق گوناگوني اطلاق شده است. بنا براين در تعريف عرفان و همچنين در رد و قبول آن نبايد از خصوصيات مصاديق غفلت کرده و مبناي کار را اين مفهوم کلي و عام قرار داد. تعاريف عرفا نيز از عرفان متعدد است. زيرا عرفا در تعريف عرفان و مسائل مربوط به آن همانند توحيد،فنا،عشق ومحبت،فقر، اخلاص و رضا، در مواردي موقعيت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان 3,040 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

دانلود مقاله طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 49   فهرست مطالب: عنوان                                         صفحه فصل اول : پرسشنامه 1-1-مقدمه     2-1-جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه     3-1-تعريف پرسشنامه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان 3,610 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم و شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم

دانلود مقاله در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم و شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21   چکیده: وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم شعر فارسي در قرن هفتم و هشتم شعر فارسي در اين دوره با شدتي بيش از پيش از بدبيني و ناخشنودي از اوضاع روزگار و ناپايداري جهان و دعوت خلق به ترك دنيا و زهد و نظاير اين افكار مشحونست. علت آن هم آشكار مي‏باشد و آن وضع سخت و دشواريست كه با حمله مغول آغاز شده و با جور و ظلم عمال دوره آنان و با خونريزيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان 2,660 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله سرزمين رامشدگان اثر لوئيس لمور

دانلود مقاله سرزمين رامشدگان اثر لوئيس لمور فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 40   چکیده: آنجا سرزمين سرخپوستان بود و هنگاميكه يكي از چرخهاي واگن ما شكست هيچ يك از همراهان ما در كاروان براي كمك توقف نكردند . آنها به راهشان ادامه دادند  و من و پاپا را تك و تنها بدون هيچ كمكي با واگن چرخ شكسته ، در آن منطقه خطرناك كه هر لحظه امكان يورش سرخپوستان وجود داشت ترك كردند . چرخ چوبي واگن در يك چاله افتاده بود و احياناً ترك برداشته ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان 2,755 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله زندگینامه نامداران جهان

دانلود مقاله زندگینامه نامداران جهان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 25   خسرو پرویز : خسرو پرویز سازنده حماسه بزرگ خسرو و شیرین نیز بود که عشق جاودانه اش بهشیرین برای همیشه در تاریخ به ثبت رسید . که با اندوه بعدها از فره ایزدیدور میگردد و از آن مقام و ابهت خود میکاهد . فردوسی نیز از آخرین سالهایشاهنشاهی خسرو شکایت می کند ولی وی از شاهنشاهان مقتدر ایران بودخراسانی - ابوبکر علی بن محمد : شیمیدان ایرانی که بقول ابن ندیم و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان 1,900 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق زندگي و شعر اوحدي مراغه اي

دانلود تحقیق زندگي و شعر اوحدي مراغه اي فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 11 ترجيعات اوحدي انسان موقعي که به مطالعه غزليات اوحدي مراغه اي مي پردازد، علاوه بر اين که مفاهيم تازه، معاني عميق، استعارات شيوا، تشبيهات کم  نظير و محتواي گسترده اشعار او رو به رو مي شود، جنبه هاي ديگري از شعرش نيز به همان نسبت توجه و تحسين خواننده را به خود جلب مي کند که عبارت اند از: حلاوت گفتار و موزوني کلام که از کاربرد عوامل صوري از قبيل قافيه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان 1,900 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله روش تحقيق

دانلود مقاله روش تحقيق فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 90 فهرست مطالب : روش تحقيق موضوعات از نظر سطح وسعت به 3دستة : تبديل مسئلة ذهني به موضوع تحقيق : انواع تحقيق : 1) تحقيق پيمايشي survey research : 2) تحقيق ميداني field research : 3) تحقيق آزمايشي Experimental research : متغيير Variable : مراحل تحقيق : نقش شيوة آزمايشي فرق فرضيه با پيش فرق : ورود تحقيق در علوم : رويكرد پوزيتيويست روش قياسي deduc ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,275 تومان 5% تخفیف

دیدار با آرش - مقدمه ای بر شناخت حماسه آرش کمانگیر سیاوش کسرائی

دیدار با آرش - مقدمه ای بر شناخت حماسه آرش کمانگیر سیاوش کسرائی   فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 35   دیدار با آرش - مقدمه ای بر شناخت حماسه آرش کمانگیر سیاوش کسرائی   رحمان هاتفی           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان 1,425 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق داستان شور آباد اثر جمال زاده

دانلود تحقیق داستان شور آباد اثر جمال زاده فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 41   فهرست مطالب : پيشگفتار مقدمه شورآباد عناصر داستان فهرست منابع و مأخذ    پيشگفتار: دريافت يك سويه ي جمالزاده از ساخت زندگي و ميزان تاثير پذيري اش از گذشته باعث شده تا مجموعه آثار داستاني خلق شده ‍ ، به نوع بستر تبديل گرد. يعني بر اين اساس خواننده توانايي تصميم گيري درباره ي صحت پديده ها را ندارد و هر آنچه را وي مي‌گويد بايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان 3,230 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق داستان شبحي در اپرا (ترجمه شده)

دانلود تحقیق داستان شبحي در اپرا (ترجمه شده) فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8   آن ها قبل از اپرا ، در مزان اجراي اپرا و بعد از اپرا دربارة شبح صحبت كردند.  ولي خيلي ارام صحبت مي كردند و قبل از حرف رشدن پشت سرشان را نگاه مي كردند .  وقتي اپرا ستمام شد ، دخترها به رختكن شان بازگشتند .  نا گهان آنها صداي كس را در راهرو شنيدند ، و خانم گري ، مادر مگ به داخل اتاق دويذ . او زني بود . چاق ، با رفتاري مادرانه و چهره اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان 1,425 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق داستان انبار

دانلود تحقیق داستان انبار فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 12 چکیده: هدف بعدي: انباراجاره كردن اولين كارمند انبار براي كمك در ارسال كالاها به نظر مي رسيد كه مقدار كمي نرم و صاف كننده پيش رفت. من عاشق كار كردن در انبار بودم . اين منطقه اي بود كه شما مي توانستيد  واقعا يك حس واقعي از پيشرفت و انجام را دريك مقدار كوتاه از زمان به دست آوريد.وقتي شما يك چندين ساعت را براي برداشت و بستن سفارشات صرف مي كرديد ،يك تپه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان 950 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق داستان ERASER(ترجمه شده)

دانلود تحقیق داستان ERASER(ترجمه شده) فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 37   فصل1 ROYAL OAK ، ميشيگان ، شهري معمولي در وسط آمريكاست . مردم دوست دارند در آنجا زندگي كنند چون آنجا آرام و تميز و امن است . اما در آن شب تابستاني واقعه وحشتناكي در خانه راحت در ALDEN DRIVE در حال وقوع بود . JOHNNY CASTELEONE به دو مردي كه همسر وي را پايين روي كف زمين نگه داشته بودند.نگاه مي كرد، سپس به دوست قديمي اش PAULY CUTRONE نگاه كرد و گفت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,100 تومان 2,945 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله خلاقيت و واژه پردازي در شعر

دانلود مقاله خلاقيت و واژه پردازي در شعر فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 39 چکیده:  درباب خلاقيت و واژه پردازي در شعر:متن زير بخش هاي چهارده و پانزده (Biograehia literania) كالريج را تشكيل مي دهد كه در سال 1817 چاپ شد. اين بخش ها در مقايسه با قسمت هاي ديگري كه مي شد انتخاب كرد ثانيا نسبتا كامل تري از قدرت كالريج به عنوان يك منتقد بر خواننده مي گذارد.حقيقت اين است كه كالريج در مقام فخيم و شعر والا مرتبه كاملا گم شده است . او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان 3,230 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله ما چگونه ما شديم؟ ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران

دانلود مقاله ما چگونه ما شديم؟ ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران فرمت فايل :  ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 134   فهرست مطالب: مقدمه                                    صفحهخاموش شدن چراغ علم     نحوه ي پيدايش وخصوصيات عصرطلايي رونق علمي تمدن اسلامي    زمينه هاي پيدايش افول عصر طلايي اسلام&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,990 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله شرحی از چند شاعر و عارف

دانلود مقاله شرحی از چند شاعر و عارف فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 44 فهرستشرح رباعیات خیام   ۲ شرح رباعیات   ۷ ترجمه فیتزجرالد   ۷ برگردان ترجمه فیتزجرالد   ۸ تفسیر روحانی حکیم یوگانندا   ۸ رباعی خیام   ۹ ترجمه فیتزجرالد   ۱۰ تفسیر رباعی فیتزجرالد   ۱۰ رباعی خیام   ۱۱ ترجمه فیتزجرالد   ۱۱ برگردان ترجمه فیتزجرالد   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان 3,705 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله پهلوان شاهنامه

دانلود مقاله پهلوان شاهنامه فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 59 فهرست مطالب: مقدمه پهلوانان و خاندانها   نهاد پهلوانی   پهلوان و زندگی عمومی   دوستی و دشمنی   عشق و مرگ   سرنوشت و نظم عمومی   منابع و مأخذ   مقدمه: عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,800 تومان 5% تخفیف

دانلود پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي

دانلود پروژه بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 45 فهرست مطالب: 1- پيش در آمد 2- مقدمه 3- رهبر و رهبري 4- تاريخچه مختصري در پيدايش عرفان و تصوف 5- سايه رهبر، به است از ذكر حق 6- راه و روش نيل به كمال در سايه رهبر 7- جاذبه هاي رهبري انبياء 8- جاذبه رهبري شمس 9- پيروي از رهبري عشق 10- سلسله مولويه 11- وضعيت اقتصادي و روابط اجتماعي مولانا 12- منابع و ماخذ پيش در آمد : دي شيخ با چراغ همي گشت ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان 3,705 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله در مورد بررسی شعر نو ( نیمایی)

دانلود مقاله در مورد بررسی شعر نو ( نیمایی) فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 27   بررسي شعر نو( نيمايي) فهرست موضوع: عنوان زبان شعر نو( نيمايي) گذري بر ابهام در شعر نو ويژگي ها و سويه هاي مدرن نوآوري نحوي در شعر نو داستان پردازي اشعار شعر نو زبان شعر نو( نيمايي) پيدات زبان گفتار و زبان شعر دراجزاء با يکديگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ي بيان« واژه» عنصر اساسي و بنيادين است. اصولاً زبان از ترکيب و هم نشيني واژگان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان 3,610 تومان 5% تخفیف
پرفروش ترین محصولات
filesell filesell