گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود مقاله بیماری لوکوز گاوی

دانلود مقاله بیماری لوکوز گاوی

فرمت فايل : ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 40

 

فهرست مطالب:

تاريخچه

اتيولوژي بيماري

مقدمه

عامل بيماري

طبقه بندي ويروس

اپيدميولوژي بيماري

روشهاي انتقال آلودگي

انتقال بيماري توسط حشرات

انتقال توسط تلقيح خون آلوده و امكان انتقال توسط ترشحات ديگر دام

انتقال توسط دامپزشك و افراديكه با دام سروكار دارند

مايع مني و تلقيح مصنوعي

انتقال از مادر به جنين

انتقال توسط معاينه ركتال

انتقال از طريق شير و آغوز

انتقال بين گونه اي

منبع عفونت

فاكتورهاي مخاطره اي

فاكتورهاي مخاطره اي حيوانات

مقاومت و حساسيت ژنتيكي

حساسيت به ساير بيماريها

مكانيسم هاي ايمني

فاكتورهاي خطرساز محيطي و مديريتي

فاكتورهاي خطرسار پاتوژن

اهميت اقتصادي

تفسير كلي

 

تاريخچه :

نخستين توصيف از بيماري لوكوزگاوي در متون پزشكي آلمان در سال 1871 آمده است .

بيماريهاي ناشي از رتروويروسها از سال هاي دور در دامپزشكي اهميت داشته اند . در سال 1908 دو دامپزشك به نامهاي الرمن و بانگ در دانمارك و در سال 1911 يك پزشك پاتولوژيست بنام رو در ايالات متحده امريكا نشان دادند كه لوكوز و ساركوم طيور را ميتوان با تلقيح پاليده عاري از سلول بافتهاي توموري طيور بيمار به انواع سالم منتقل كرد .

اشاعه شديد بيماي حاكي از اتيولوژي ويروسي آن بود ، اما تا سال 1969 موفق نشدند كه ويروس آنرا جدا كنند .

اين بيماري تاكنون در بسياري از كشورها از جمله دانمارك ، نروژ ، آلمان ، انگليس و ايالات متحده گزارش شده است . در ايران نيز اين بيماري وجود دارد و در سال 1965(1344) در گروه پاتولوژي دانشكده دامپزشكي تهران تشخيص داده شد .

 

1-2-اتيولوژي بيماري :

1-2-1-مقدمه :

تلاش براي تشخيص علت عفونت لوكوز گاوي براي سالها با شكست مواجه شد . در سال 1969 ، زمانيكه گزارش داده شد كه گلبولهاي سفيد تعداد از گاوها بعد از آنكه به مدت 2 تا 3 روز مورد كشت قرار گرفتند ، اجزاء ويروسي توليد كردند ، به صورت چشمگيري مانع از سر راه آن برداشته شد . اين اجزاء ويروسي مشابه اجزايي بودند كه از سلولهاي ساير گونه‌هاي مبتلا به لوسمي بدست آمده بود .

ويروس فقط از گاوهاي مبتلا به لنفوساركوم بالغين و از گاوهاي مبتلا به لنفوسيتوز پايدار جدا شد ، اما از گوساله هاي مبتلا به اشكال گوساله‌اي يا نوجوان ، تيموسي و پوستي لوكوز جدا نشد . توانايي انتقال عامل بيماري پس از تلقيح كشت هاي سلولي حاوي ويروس ، به گوساله‌ها كه موجب بيماري و ايجاد لنفوسيتوز پايدار در آنها شد ، مورد تأييد قرار گرفت .

مطالعات وسيع توأم سرم شناسي و همه گيري شناسي در جمعيت گاوي ، با استفاده از آزمون هاي سرمي صورت پذيرفت . نتايج تمامي اين مطالعات اوليه ، دليل كافي جهت معرفي معيار ويروسي و سرو اپيدميولوژيك اين بيماري را كه براي بنيان نهادن رابطه علت و معلولي بين ويروس لوسمي گاو و لوسمي همه گير گاو لازم بود ، حاصل كرد .

 

1-2-2-عامل بيماري :

عامل بيماري ازخانواده رترو ويريده بنام ويروس لوسمي گاو يا BLV مي باشد . در خانواده Re , Retroviridae مخفف Reverse به معني معكوس و tr مخفف trans criptase مي باشد كه به لحاظ وجود آنزيم ترانسكريپتاز معكوس در ويريون اعضاي اين خانواده ، چنين نامي براي اين خانواده ويروس انتخاب شده است .

 

1-2-3-طبقه بندي ويروس:

خانواده رترو ويريده شامل 7 جنس مي باشد :

1-آلفا رترو ويروس     Alpharetrovirus

2-بتارترو ويروس        Betaretrovirus

3-گامارترو ويروس      Gamaretrovirus

4-دلتا رترو ويروس     Deltaretrovirus

5-اپيسيلون رترو ويروس   Epsilonretrovirus

6-لنتي ويروس          Lentivirus

7-اسپوما ويروس               Spumavirus

ويروس لوكوز گاوي درتقسيم بندي جديد ، در كنار ويروس لنفوتروپيك سلول T انساني ، ويروس لنفوتروپيك سلول T پريماتها و ويروس لنفوتروپيك سلول T سيمين، گونه متعلق به جنس دلتا رترو ويروس مي باشد .

اولين تقسيم بندي رترو ويروسها بر اساس گونه حيوانات ميزبان آنها و مورفولوژي ويريون پايه گذاري شده بود . 4 نوع ذره ويروسي به نامهاي A ، B ، C ، D شناخته شدند و ويروسها بر طبق آنها طبقه بندي گشتند كه ويروس لوكوز گاوي جزء رترو ويروسهاي نوع C قرار مي گرفت .

اركان اين تقسيم بندي هنوز به طريقي كه در مورد ويروسهاي گوناگون توضيح داده شد ، يافت مي شوند ، براي مثال ، مورفوژنز رترو ويروس تيپ C مستلزم تشكيل شدن در ديواره سلولي نوكلئوكپسيدهاي جديد هلالي شكل مي باشد (از اين رو به آن رتروويروس تيپ C گفته مي شود) .

به تازگي خصوصيات ويريون RNA در تقسيم بندي اين دسته از ويروسها بكار رفته است ، ويرويون RNA رترو ويروس هاي سرطان زاي متفاوت كه متعلق به يك گونه حيواني مي باشند ، تشابه زيادي راب ا يكديگر از خود نشان مي دهند . در حاليكه آنهاييكه متعلق به گونه هاي حيواني متفاوت مي باشند (براي مثال : مرغ، گاو ، گربه و موش) تقريباً هيچ شباهت هويتي از خود نشان نمي دهند .

قرابت پادگني در بين رتروويروسهاي مختلف بسيار پيچيده مي باشند ، اپيتوپ هاي متفاوت گليكو پروتئين غشائي مختص به تيپ هستند درحاليكه ساير آنها مختص به سويه مي باشند . پادتن هاي ضد گليكوپروتئين غشائي ، بيماريزايي ويروس را خنثي مي سازند .

اپي توپ هاي پروتئين بخش مركزي كه مختص ژن gag هستند در بين رتروويروسهاي مربوط به گونه هاي خاص حيوانات مشترك مي باشند ، يعني اينها مختص به گروه هستند .

تعدادي از اپي توپ ها (براي مثال ، آنها كه به ترانسكريتپاز معكوس تعلق دارند) در بين ويروسهايي كه چندين گونه حيواني را مبتلا مي سازند ، مشترك هستند (آنتي ژنهاي بين گونه‌اي) ، اما رترو ويروسهاي ماكيان با رتروويروسهاي تيپ C پستانداران كاملاً فرق دارند .

رترو ويريده خانواده بزرگ از ويروسهاي داراي پوشش خارجي به قطر 100-80 نانومتر است . اين ويروسها ساختماني پيچيده و آنزيم غيرعادي ترانس كريپتاز معكوس دارند . ژنوم آنها بر خلاف ساير ويروسها ديپلوئيد است و از يك مولكول RNA يك رشته اي با مفهوم مثبت تشكيل شده است .

طول آن 18000-7000 نوكلئوتيد است . از ژنوم اين ويروسها ، ترانس كريپتاز معكوس به صورت DNA نسخه برداري مي كند .

اين DNA كه پروويروس ناميده مي شود با DNA سلول ميزبان ادغام مي شود . اين عمل براي همانندسازي ويروس لازم است . DNA ويروس را توأم با DNA سلول حيوانات مختلف يافته اند و ممكن است در بعضي شرايط ، ويروس توليد كند . ويروسهايي كه بدين نحو ايجاد مي شوند ، ويروسهاي آندوژن ناميده مي شوند .

 

1-3-اپيدميولوژي بيماري :

اين بيماري در سطح جهان به وقوع مي پيوندد ، شيوع عفونت در بين كشورها متفاوت مي باشد . اين ويروس در ارتباط با سلول بوده و ژنوم آن وارد ژنوم سلولهاي لنفوسيت و مونوسيت ميزبان مي شود .

آلودگي پايدار ، شايعترين حالت بوده كه با لنفوسيتوز پايدار در 30% از حيوانات دنبال مي شود و كمتر از 5% حيوانات آلوده دچار لنفوساركوم مي گردند .

بيماري درمانگاهي در حيوانات بالغ بيشترين ميزان شيوع را دارد . حيوان آلوده تنها منبع ويروس مي باشد كه به صورت افقي توسط لنفوسيتهاي آلوده از راه خونريزي هنگام زايمان ، وسايل جراحي آلوده ، معاينه ركتال و حشرات خونخوار انتقال پيدا مي‌كند . عفونت مادرزادي در 4% تا 8% از گوساله هاي تولد يافته از گاوهاي آلوده رخ مي دهد .

آرايش ژنتيك حيوان مشخص مي كند كه در صورت آلوده شدن حيوان به اين ويروس، بيماري ايجاد شود يا خير . در لنفوسيتوز پايدار حاصل از ويروس لوكوز گاوي و همچنين در لنفوم گاوي همه گير ، جمعيت سلولهاي لنفوئيدي در حال انتشار ، از لنفوسيت هاي B منشأ مي گيرد.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
lokuz-gavi_437400_2026.zip25.4k

دانلود مقاله (whit spot disease)Ich بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich

دانلود مقاله (whit spot disease)Ich بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 36   چکیده: Ich يك نام عمومي است براي انگلIchthy phthirus multifiliss كه عامل بيماري Ich است اين انگل تعداد زيادي از ماهي ما را دردوره كوتاهي از زمان مي‌كشد. تشخيص ودرمان براي كنترل Ich ضروري است و همچنين براي كاهش تلفات ماهي‌ها. البته پيشگيري از بيماري بهترين روش است براي دوري يا اجتناب از مرگ و مير ماهي‌ها. تشخيص يا شناسايي Ich عفون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله بافت برداری عضلانی زیر پوستی

دانلود مقاله بافت برداری عضلانی زیر پوستی فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:60   فهرست مطالب: بافت برداری عضلانی زیر پوستی  آماده سازی نمونه  نتایج  سیتگرافی Scintigraphy  تحلیل حرکت غیرتهاجمی noninvasive  تحلیل بیومکانیکی  سینماتوگرافی و ویدئوگرافی با سرعت بالا  درون بینی مفصل  بافت برداری استخوانی  تکنیک‌های تصویربرداری جدید  دستگاه گردش خون  آشکار سازی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله پيشگيري و درمان كردن بيماري آلزايمر(تباهي سلول هاي مغزي)

دانلود مقاله پيشگيري و درمان كردن بيماري آلزايمر(تباهي سلول هاي مغزي) فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 15   فهرست مطالب: پيشگيري و درمان كردن بيماري آلزايمر(تباهي سلول هاي مغزي):استراتژي ها و ديدگاه ها: عملكرد افزايشي از تحت تأثير قرار دادن استيل كولين استراتژي هاي تحت تأثير استيل كولين دسترسي آميلوئيد (نشاسته اي): دگردسي ژنتيكي: استراتژي هاي تغيير ليپيد: روشهائي از تغيير سن كه به تعييرات بر مي گردد: نتيجه گيري:   پيشگيري و درمان كردن بيماري آل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله آب سياه چشم

دانلود مقاله آب سياه چشم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 10   آب سياه چشم اين مبحث دربارة چشم و بيماريهاي چشم و راه جلوگيري از اين بيماريها و آسيب هاي بينايي است . در سراسر جهان متمدن از هر 20 نفر يك نفر در سال به چشم پزشك مراجعه مي كند . در آمريكا هر 11 دقيقه يك نفر كور مي شود . اين كشور 500 هزار نابينا دارد . 5/3 ميليون آمريكايي فقط از بينايي يك چشم برخوردارند و بينايي 12 ميليون آمريكايي كافي نيست و معي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان