گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود پروژه محاسبه ومقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپي مري با سه انرژي فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن CT و طرح درمان كامپيوتري

دانلود پروژه محاسبه ومقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپي مري با سه انرژي فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن  CT  و طرح درمان كامپيوتري

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 21

 

مقدمه:

سرطان مري، يكي از سرطانهاي شايع در كشور ما مي‌باشد]1[، بطوريكه ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه داراي بالاترين ميزان اينگونه سرطانها مي‌باشد. راديوتراپي يكي از روشهاي درماني (جراحي – راديوتراپي – شيمي درماني) مي‌باشد كه جهت درمان و تسكين از آن استفاده مي‌شود.


در راديوتراپي مري قلب و نخاع اندامهاي بحراني محسوب شده، ازعوامل محدود كننده درمان هستند. براي پرتو درماني سرطان مري تكنيكهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها تكنيك درماني دو فيلد (قدام – خلف) مي‌باشد. باتوجه به قرار گيري قلب و نخاع در ميدان اين روش درماني و نيز دز بكار گرفته شده، مطالعه پارامترهاي فيزيكي اين دو ارگان مهم است.


مواد و روشها: با استفاده از تصاوير CT اسكن و طرحهاي نقشه درماني كامپيوتري هر مقطع، انرژي جذب شده در بافتهاي مختلف (نخاع، هدف، قلب) در ده بيمار به صورت جداگانه براي دستگاههاي پرتو درماني كبالت-60 و شتابدهنده با باريكه انرژيهاي MV 6 وMV 10  در تكنيك درماني قدام – خلف مورد بررسي قرار گرفت و نتايج با يكديگر مقايسه شد. در اين مقاله پارامترهاي دز جذبي و دز انتگرال درقلب براي سه انرژي مذكور در درمان كانسر مري به همراه هيستوگرامهاي دز-حجم(DVH)  بررسي شدند.

نتايج:درمان به كمك شتابدهنده با انرژي MV 10 در مقايسه با درمان به كمك كبالت-60 ،شامل اين مزايا مي باشد:

(الف)-كاهش دز نقطه ماكزيمم درحجم تابشي(Irradiated volume) در تمام بيماران (در بيشترين حالت 25%).

(ب)-توزيع دزيكنواخت تر داخل هدف در تمام بيماران. (ج)-كاهش دز تجمعي (Integral Dose)  قلب در تمام بيماران(در بيشترين حالت 9/8% كاهش نسبت به كبالت). (د)-كاهش حجمي ازقلب كه دز هاي بالاتر را دريافت مي كند در تمام بيماران(تغيير كاملا محسوس مي باشد)

بحث:استفاده از شتابدهنده در باريكه انرژي MV10 به جاي كبالت، جهت درمان تومورهاي ناحيه مدياستن مناسبتر مي باشد.نياز به شتابدهنده براي درمان سرطان مري بخصوص در بيماران درشت جثه ضروري تر است.

 

كلمات كليدي:پرتو درماني،دز تجمعي،دز قلب،طرح درمان كامپيوتري،سي تي سيمولاتور

 

مقدمه:


در بهينه كردن طراحي درمان در راديوتراپي،برآورد دزانتگرال نقش مهمي براي تصميم گيري در انتخاب انرژي،ابعاد فيلدها و تعداد فيلدها دارد.به عنوان يك قاعده كلي بايد سعي كرد كه دز انتگرال بافتهاي سالم حداقل ممكن باشد به شرطي كه تومور، دز كافي و يكنواخت دريافت و دز اندام بحراني از حد تحمل بيشتر نباشد]2[.بررسي ها نشان مي دهد روش درماني چرخشي در تومورهاي با قطر كمتر از 6 سانتي متر ،روش مطلوبي است]3[ (Afana و همكاران ) ،ولي در تومورهاي با حجم بزرگتر ،مناسب نيست.در بررسي دز انتگرال نخاع توسط Cornوهمكاران]4[ معلوم شد وضعيت خوابيده به شكم(Prone) نسبت به طاقباز(Supine) ،ترجيح دارد.در بررسي ديگرRoth]5[  نتيجه گيري كرد كه دز انتگرال نسبي هدف، به تنهايي نمي‌تواند تعيين كننده روش درماني مناسب باشد وپارامترهايي از قبيل توزيع دز، دز جذبي و اندام هاي بحراني مهمتر مي‌باشند.پور فلاح]6[ در طراحي درمان براي محاسبه دز سرويكس،دز انتگرال هدف و ركتوم در تكنيكهاي مختلف راديوتراپي ،را مورد بررسي قرار دادو به اين نتيجه رسيد كه دز انتگرال بافتهاي سالم در تكنيك 6 فيلد ،كمترين ودر تكنيك باكس(Box) بيشترين مقدار را دارد .دز انتگرال و هيستوگرام حجم-دز قلب(DVH) توسطCornesوهمكاران]7[ در سال 2002ودر بيمارستان رويال مارسدن با يك باريكه انرژي يكسان و در هشت بيمار در دزدرماني cGy5040 در 28جلسه مورد مطالعه قرار گرفت.(مقالهEstro) .

ندائي و همكاران ]8[،در بخش فيزيك راديوتراپي بيمارستان امام خميني،دز انتگرال نخاع،ريه و هدف را در درمان مري مياني با تكنيكهاي دو فيلدمقابل (POP) ،سه فيلد با و بدون وج باسيستم درماني كبالت را محاسبه و به اين نتيجه رسيدند كه در تكنيك POP دز انتگرال نخاع بيش از ساير تكنيكهاست، ولي دز انتگرال هدف در همه تكنيكها اختلاف زيادي ندارند. 

در مقاله حاضر، دز انتگرال وDVH قلب دردرمان مري با تكنيك دو فيلد موازي مخالف كه رايجترين روش درمان در مراكزدرماني ايران براي تمام دز و يا تا دو سوم كل دز مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.


مواد و روش كار:

در اين تحقيق، ده بيمار مبتلا به سرطان مري مياني از نوع S.C.C. انتخاب شدند و ازهمه آنها اسكن CT در ناحيه مري  به عمل آمد. تعداد مقاطع CT حداقل 12 وحداكثر 20 مقطع، با ضخامت هر مقطع 10 ميلي متر بود.براي نمايان ساختن مري در تصوير راديوگرافي ومحل CTV ازماده حاجب اروگرافين بسيار رقيق خوراكي استفاده شد.تصاوير CT در وضعيت خوابيده به شكم تهيه شد،چون در اين وضعيت فاصله مري تا نخاع (اندام حساس)نسبت به وضعيت طاقباز ،بيشتر است.]4[. بعد از انجام CT اسكن وآماده شدن تصاوير،متخصص راديوتراپي با توجه به داده هاي تصويردر هر مقطع و تجربه كلينيكي، CTV وPTV  ونيز قلب را به عنوان اندام مورد بررسي و با رعايت حاشيه مطمئن در تمام مقاطع لازم مشخص نمود.در مرحله بعد اطلاعات تصاوير با كمك ديجيتايزر به سيستم كامپيوتري نوكلئوترون (با نرم افزار PLATO-Version 2.1 )وارد شدعلاوه بر آن دانسيته حجمي بافتها براساس توصيه‌هاي ICRU ]9[،براي ريه  26/،0 ، هدف 03/1 ،جسم مهره 33/1 و قلب 1 ،گرم بر سانتي متر مكعب تعيين شد.از هر مقطع ابتدا كانتور خارجي بيمار و سپس هدف (PTV)، ريه، ستون مهره‌ها وقلب نقطه به نقطه، با استفاده ازديجيتايزر به كامپيوتر طرح درمان وارد شدند.ابعاد ميدان باريكه اشعه (عرض وطول)به گونه اي انتخاب گرديد كهPTV  را در تمام مقاطع پوشش دهد.زاويه گانتري صفر و 180 درجه وزاويه كليماتور صفر انتخاب گرديدند.منحني هاي ايزودز نسبت به مركز در مقطع مركزي نرماليزه و سپس ايزودزها از 140% تا 50% و با فواصل 10% رسم شدند.از هر مقطع يك نسخه پلات تهيه شده وسپس اسكن گرديد كه فرمت فايلهاي اسكن شده به صورت Jpeg با قدرت تفكيكdpi 200 و ابعاد تصوير1700  *  2340 نقطه بود.براي محاسبه دز تجمعي از رابطه زير استفاده گرديدكه در آن n برابر تعداد سطح مقطع ها، l نوع بافت، i تعداد ايزودزها، Di دز مطابق با ايزودز، Si-Si-1  سطح بين دو ايزودز i, i-1 و l دانسيته بافت نوع l و dn ضخامت سطح مقطع n مي‌باشد

.بنابراين براي محاسبه دز تجمعي بايد  تعداد و نوع بافتها و نيز سطح هركدام از بافتها در فاصله   بين دو ايزودز متوالي تعيين شود. جرم حجمي هر نوع بافت براساس توصيه ICRU ]8[درنظر گرفته شود ضمن اينکه ضخامت سطح مقطع برابر فاصله دوتصوير متوالي CT از هم ‌باشد.

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
radiotorapi_512355_8687.zip131.8k

دانلود تحقیق در مورد کیتوسان

دانلود تحقیق در مورد کیتوسان                 فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 9   Modificationof natural polymers : Chitosan كيتوسان يك پليمر طبيعي است كه در مهندسي بافت كاربرد دارد . زيرا زيست تخريب پذيرو زيست سازگار بوده و ساختاري شبيه به lgcosaminoglycan دارد .  كيتوسان  حتي به شكل اسكفولدها مختلخل وهيدروژل و فيبر و icrosphere  ساخته مي شود استفاده &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق یون گیری واکنشی

دانلود تحقیق یون گیری واکنشی فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 98   فهرست مطالب: مقدمه :    3 2-سيفتيك گازي (Gas Kinetics)    5 3-فيزيك پلاسما    6 تنظيم الكترودها    8 4-تخليه هاي مدار مستقيم (DC)    8 5-تخليه هاي Rf    9 پيكره بندي و سخت افزار رآكتور    9 طيف نگاري تخليه اپتيكي    12 8- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق در مورد محيط خورندگي (خون)

دانلود تحقیق در مورد محيط خورندگي (خون)                 فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7   مقدمه مصرف خون در اندامهاي مختلف بدن يكسان نيست وبراي مثال قسمت نرم مغز يك انسان بالغ به تنهايي 25% اكسيژن محلول در خون را مصرف مي كند پس ميزان اكسيژن در بافتهاي مختلف يكسان نخواهد بود. گردش خون مجموع طول رگهاي انسان در حدود 121 هزار كيلومتر است يعني راهي طولاني تر از مجموع خطوط هوايي تمام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق درباره كمكهاي اوليه

دانلود تحقیق درباره كمكهاي اوليه                 فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 76   فهرست مطالب: مقدمه كمكهاي اوليه صفات كمك دهنده لزوم فراگيري كمك اوليه كمك اوليه چيست ؟ اصول كمك اوليه بخش دوم فصل اول   = احياي قلبي – ريوي 1 فصل دوم اختلالات دستگاه تنفسي : مكانيسم تنفس : ساختمان دستگاه تنفس : عوامل مؤثر در تنفس :   مراحل تنفس : فصل سوم خفگي : عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف